EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

CareerOpportunities

What Story Will You Tell?
Apply Now >>    
Job ID :
57496BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Analizuoja ir užtikrina pakankamą priskirtos produktų grupės rezervą:

Naudojamų kompiuterinių programų pagalba priima sprendimus dėl sandėlio papildymo.

Užsako trūkstamus produktus iš Produktų fasavimo padalinio.

Inicijuoja komplektavimo ar perkomplektavimo darbus.

Priima fasavimo ruošinius ir registruoja juos sandėliuoti.

Derina veiksmus tarp Produktų fasavimo padalinio (toliau tekste - PFP) ir Produktų komplektavimo padalinio (toliau tekste - PKP) darbuotojo kurjerio, pristatančio iš PFP fasavimo ruošinius.

Priima ruošinius sandėliuoti, užtikrina reikiamą sandėliavimo režimą ir registruoja fasavimo ruošinius.

Organizuoja komplektavimo procesą, kontroliuoja komplektavimo tikslumą ir registravimą ir registruoja sukomplektuotus produktus Navision programoje ar/ir komplektavimo protokoluose:

Organizuoja ir atlieka paruošiamuosius ir komplektavimo darbus, kontroliuoja jų kokybę.

Identifikuoja ir ženklina neatitiktinius produktus ar/ir gamybinę įrangą ir informuoja PKP grupės vadovą. Periodiškai arba užfiksuotų neatitikimų atveju atlieka sandėlio apskaitą ir/ar inventorizaciją. Tinkamai ir laiku pildo komplektavimo protokolus. Tinkamai ir laiku įveda duomenis į Navision. Teikia pasiūlymus, susijusius su vykdomų funkcijų bei padalinio veiklos tobulinimu. Užtikrina darbo metu sužinotos informacijos konfidencialumą. Nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie visas nestandartines situacijas, susijusias su tiesioginėmis funkcijomis. Vykdo Bendrovės darbo tvarkos taisyklėse, procedūrose ir kt. vidaus dokumentuose numatytus reikalavimus, Bendrovės generalinio direktoriaus ir tiesioginių vadovų raštiškus bei žodinius nurodymus. Negalėdamas įvykdyti nurodymų, nedelsdamas apie tai praneša vadovams.



Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE