img1

 

Společenská
Odpovědnost 

 

Poslání Thermo Fisher Scientific je umožňovat našim zákazníkům dělat svět zdravější, čistší a bezpečnější. Tento princip se promítá i do našeho podnikání a přístupu ke společenské odpovědnosti. Snažíme se být aktivní v regionu, ve kterém působíme a zvyšovat jeho znalostní a inovační potenciál. Podporujeme proto vzdělávání a vědu na všech úrovních.  Úzce spolupracujeme se vzdělávacími institucemi, jako jsou univerzity, střední školy nebo muzea, i s místní samosprávou. Společně s nimi se aktivně snažíme zvyšovat obecné podvědomí o elektronové mikroskopii a jejím významu pro Brno a Českou republiku.

Zároveň důsledně dbáme na ochranu životního prostředí a ekologii považujeme za jednu ze svých priorit. Dlouhodobě podporujeme bezemisní formy dopravy a patříme k významným obhájcům cyklodopravy v Brně. Střechu naší budovy z části pokrývá vegetace a zároveň na ni najdete jednu z největších solárních elektráren svého druhu v České republice. 
​​​​​​​
Nezapomínáme však ani na potřebné. Spolupracujeme například s oblastní charitou Rajhrad, Ratolestí Brno, Fakultní nemocnicí Brno, Nadačním fondem Modrý hroch, Dětským domovem Dagmar nebo ZOO Brno. Velká část našich zaměstnanců se věnuje dobrovolnictví a účastní se aktivit, které jdou nad rámec jejich pracovních povinností.

Hlavní oblasti našich CSR aktivit

img1

Ekonomická oblast

Thermo Fisher Scientific patří k předním technologickým firmám v regionu. Zaměstnáváme více než 1 200 lidí, přičemž více než třetina z nich pracuje v oddělení výzkumu a vývoje nebo ve výrobním inženýrství.  

Jsme dlouhodobě největším exportérem v Jihomoravském kraji, do zahraničí míří více jak 95 % našich výrobků. Naše výroba je přitom maloobjemová, pohybuje se ve stovkách kusů ročně a je zaměřená na hi-tech výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Většinu našich přístrojů vytváříme na přání zákazníka a přizpůsobujeme účelům, kterým budou sloužit.

V roce 2019 byl dovršen proces přesunu výzkumu, vývoje a výroby spektroskopů do Brna. Společně s výsledky segmentu elektronových mikroskopů tak činil obrat Thermo Fisher Scientific Brno 15,4 miliard korun.

Dodavatelský řetezec v roce 2019 tvořilo celkem 714 subjektů, které dohromady zaměstnávají na 5 000 lidí. Většina našich dodavatelů je z České republiky, konkrétně
​​​​​​​58 %.
img1

Atraktivní zaměstnavatel

Brno je právem označováno za město mikroskopů. Vyrobí se zde více než jedna třetina všech elektronových mikroskopů světa. Z části je to dáno dlouhou tradicí, kterou tento obor v moravské metropoli má. Možná ještě důležitější roli ale hrají znalosti a dovednosti místních lidí.

Jsme velmi pyšní, že se nám dlohouhodobě daří získávat ty nejlepší technické talenty. Za poslední dva roky se počet našich zaměstnanců zdvojnásobil. 

I přes roustoucí počet zaměstnanců si však udržujeme neformální firemní kulturu. Všichni si tykáme. O tom, že se nám to daří, pak svědčí obhájené prvenství v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku Jihomoravského kraje. V roce 2019 jsme navíc vyhráli i v kategorii Nejoblíbenější zaměstnavatel mezi studenty.
img1

Diverzita

Thermo Fisher Scientific je celosvětově působící firma, ve které společně pracují lidé různého věku, vyznání, rasové příslušnosti nebo sexuální orientace. Diverzita proto přirozenou součástí naší firemní kultury a je pro nás samozřejmé, že přistupujeme ke všem lidem stejně. V roce 2019 jsme tento závazek i stvrdili podpisem Charty Diverzity na půdě Poslanecké sněmovny ČR.

Již několik let se nám daří zvyšovat počet žen mezi našimi zaměstnanci, přičemž tento nárůst se týká všech oddělení. Ve firmě působí skupina dobrovolníků nazvaná WERG (Women‘s Employee Resources Group), která sdružuje zájemkyně a zájemce o nejrůznější workshopy, kurzy nebo přednášky, které jsou organizovány nad rámec běžných školení. 

V roce 2019 jsme také navázali spolupráci s neziskovou organizací Czechitas, která podporuje vzdělávání žen a dětí v IT, a stali se jedním z hlavních partnerů jejich nově vybudovaného komunitního centra v Brně.

Podpora vzdělávání a popularizace vědy

Podpora vzdělávání je jednou z našich priorit. Thermo Fisher Scientific úzce spolupracuje s většinou brněnských vysokých škol. Mezi naše klíčové partnery patří Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, CEITEC nebo Akademie věd České republiky. Společně s Československou mikroskopickou společností každý rok vypisujeme grant pro studenty a výzkumné pracovníky v oblasti elektronové mikroskopie. 

Nezaměřujeme se však pouze na oblast vysokoškolského vzdělávání, ale v rámci našeho STEM programu se snažíme vzbudit zájem o techniku a přírodní vědy i v mladších generacích. Jsme partnerem VIDA! Science muzea a náš tým dobrovolníků se pravidelně účastní akcí v Technickém muzeu Brno. Podporujeme také projekt FabLab Experience – pojízdný kamion, který v sobě převáží to nejzajímavější ze světa vědy a techniky, včetně našeho elektronového mikroskopu. 

Každoročně se zapojujeme do Dnů elektronové mikroskopie, které si kladou za cíl popularizovat náš obor nejenom v Brně, ale v celé České republice. Na této akci spolupracujeme se statutárním městěm Brnem, výzkumnými ústavy a dalšími výrobci elektronových mikroskopů. V rámci letošního ročníku se k nám podívalo 165 lidí z řad veřejnosti, za celý rok 2019 pak naše technologické centrum navštívilo 829 lidí - převážně studentů, pedagogů a výzkumných pracovníků. 

Vzdělávání zaměstnanců

Vyvíjíme produkty s vysokou přidanou hodnotou, které posouvají hranice vědy. Klíčoví jsou pro nás tedy vzdělaní zaměstnanci, jejichž znalosti a dovednosti se snažíme dále rozvíjet. Krom školení a tréninků, které jsou součástí rozvojového plánu každého zaměstnance, probíhají ve firmě i přednášky známých osobností ze světa vědy a veřejného života.
​​​​​​​
V roce 2019 jsme proškolili více než 540 našich kolegů v tzv. soft-skills. Zároveň jsme spustili školení na PPI  - Practical Process Improvement, kterým do konce roku 2020 projde celá firma.  

Podpora studentů a beIN program

Studentům vysokých škol nabízíme internship program beIN, který umožňuje spojení studia s reálnou prací na skutečných projektech. V letošním roce u nás takto pracuje okolo 90 studentů, přičemž za čtyři roky let fungování beIN programu jím prošlo přes 240 studentů. Mnozí z nich u nás zůstali nastálo a někteří dnes pracují na manažerských pozicích.
Každému studentovi je v rámci beIN programu přidělen zkušený mentor, který se stará o jeho odborný růst. Velký důraz přitom klademe na plnění studijních povinnosti a dbáme na to, aby studenti neupřednostňovali zaměstnání před školou. 

BeIN program je určen pro studenty a taktéž je studenty řízen. Za jeho organizaci neodpovídá HR nebo jiné oddělení. Studenti si sami rozhodují o jeho směřování, teambuildingových akcích nebo školeních.

Enviromentální oblast

Naše produkty slouží k tomu, abychom ze světa dělali zdravější místo. Na ekologii proto klademe důraz i při jejich výrobě. Dlouhodobě snižujeme energie a taktéž důsledně dbáme na nakládání s odpady. V roce 2019 jsme se taktéž dohodli se společností E.ON, že energie dodávaná do naší společnosti pochází ze 100 % z obnovitelných zdrojů. Jsme signatáři Memoranda o snižování emisí CO2, ke kterému se zavázalo Město Brno a klíčoví průmysloví partneři v regionu.

Střechu naší budovy z části pokrývá vegetace a zároveň na ni najdete jednu z největších solárních elektráren svého druhu v České republice. Provoz elektrárny sníží naše emise o 1055 tun CO2 ročně. Stavba fotovoltaické elektrárny byla podpořena z fondů EU

Thermo Fisher Scientific podporuje alternativní způsoby dopravy a již několik let se účastní projektu Do práce na kole. V roce 2019 se do této aktivity zapojilo 168 našich zaměstnanců, kteří dohromady najeli 25 790 km. Tím se ušetřilo 3 327 kg CO2.

Dobrovolnictví

Jsme velmi pyšní na to, že velká část našich zaměstnanců se věnuje dobrovolnictví a pomáhá potřebným. V naší společnosti funguje tzv. Charity Committee. Jeho cílem je posilovat v zaměstnancích vědomí osobní spoluzodpovědnosti za život kolem nás a pocit sounáležitosti s regionem a komunitou, jíž jsme součástí. Skupina iniciuje a koordinuje společensky prospěšné aktivity, přičemž se snaží o zapojení co největšího počtu zaměstnanců.

Charity Committee dlouhodobě spolupracuje s Oblastní charitou Rajhrad, Ratolestí Brno, Fakultní nemocnicí Brno, Dětským domovem Dagmar a ZOO Brno. Naše firma se také každoročně zapojuje do charitativního závodu na dračích lodí pro podporu Nadačního fondu Modrý hroch. V roce 2019 jsme vědeckým, vzdělávacím a charitativním subjektům věnovali přes jeden milion korun. 

CSR události v roce 2019

Leden 

Instalujeme náš elektronový mikroskop Phenom na Biskupském gymnáziu v Brně

Březen

Podílíme se na Dnech elektronové mikroskopie, pořádáme exkurzi do naší výroby 

Duben

Společně s FN Brno darujeme krev

Duben

Předána do užívání stanice k nabíjení elektrických vozidel

Květen

Stáváme se Zaměstnavatelem roku 2019 v Jihomoravském kraji, vítězíme v soutěži Nejoblíbenější zaměstnavatel mezi studenty JMK

Květen

Pomáháme s jarním úklidem v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a v Chráněném bydlení sv. Luisy v Rajhradě

Červen

Podepisujeme Chartu Diverzity v Poslanecké sněmovně České republiky

Červen

Pořádáme výtvarnou soutěž pro děti našich zaměstnanců

Červen

Pro zaměstnance organizujeme přednášku Ze života slepce

Srpen

Slavíme pět let v budově na Vlastimila Pecha 12

Září

Podílíme se na otevření Czechitas Housu

Září

Otevírá se nová laboratoř na ÚPT AV ČR, zapůjčujeme mikroskop Dual-Beam Helios G4 HP

Září

Probíhá Podzimní škola elektronové mikroskopie, pořádáme exkurze do firmy

Říjen

Zahájení instalace fotovoltaické elektrárny

Říjen

Zahájení budování zelené střechy na střeše kantýny

Říjen

V prostorách společnosti instalujeme výstavu Ještě jsme ve válce

Říjen

Organizujeme Open Day pro studenty

Říjen

Podílíme se na Noci vědců v Technickém muzeu v Brně

Říjen

Pořádáme výstavu Včela medonosná pod drobnohledem

Listopad

Naše chodby zdobí výstava Příběhy našich sousedů – Brno sever, kterou připravila organizace Post Bellum ve spolupráci s žáky brněnských základních škol

Listopad

Nákup zelené energie

Prosinec

Pro děti zaměstnanců a děti z dětských domovů pořádáme mikulášské dílničky

Solární elektrárna na střeše naší budovy

jtc banner image

Join Our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.