img1

Kalifornijos valstijos privatumo politika

„Thermo Fisher Scientific“
kandidato privatumo pareiškimas


Šis kandidato privatumo pareiškimas (toliau – „pareiškimas“) galioja visai informacijai, surinktai šioje svetainėje (toliau – „Svetainė“) ir kitai „Thermo Fisher Scientific“ („Įmonė“) surinktai informaciją įskaitant tą, kurią pateikėte, kad būtų lengviau apdoroti jūsų paraišką dėl darbo („Pareiškėjo asmeninė informacija“). Svetainės bendrojo privatumo pareiškimo ir naudojimo sąlygų nuostatos turėtų būti skaitomos kartu su šiuo pareiškimu. 

Svetainę valdo bendrovė, ji skirta padėti jai vykdyti įdarbinimo veiklą. Svetainė nėra skirta platinti ar naudoti bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kur toks platinimas ar naudojimas prieštarautų vietiniams įstatymams ar kitiems teisės aktams. Be to, ši svetainė neplatina įpareigojančių pasiūlymų ar įdarbinimo sąlygų. Bet koks darbo pasiūlymas, kuris gali atsirasti pateikus informaciją reaguojant į šioje svetainėje nurodytą laisvą darbo vietą, atitinka konkrečias to pasiūlymo sąlygas ir jokiu būdu nėra pagrįstas darbo pozicijos aprašymu šioje svetainėje. Išskyrus atvejus, kai įstatymai draudžia kitaip, jokia šioje svetainėje pateikiama informacija nėra suprantama kaip darbo sutartis arba kaip nuolatinio darbo ar bet kokio konkretaus terminuoto darbo garantija. Darbas įmonėje vykdomas „laisva valia“ ir to paprastai negali pakeisti darbuotojas ar įmonės atstovas. Tai reiškia, kad jei esate priimtas į darbą, jūs arba įmonė galite išeiti iš darbo be įspėjimo arba nenurodydami priežasties.

Įmonė veikia skirtingose vietovėse.  Jūs suprantate ir sutinkate, kad, jums kandidatuojant per šią svetainę į tam tikras pareigas, jūsų paraiška taip pat gali būti svarstoma kitoms pareigoms arba, atsižvelgiant į jūsų kvalifikaciją, gali būti rekomenduojamos kitos pareigos. 


Asmeninė pareiškėjo informacija. Toliau pateiktoje lentelėje aprašytos pareiškėjo asmeninės informacijos, kuri gali būti renkama kartu su paraiška, kategorijos ir tikslai, kuriems tokia informacija gali būti naudojama. 
Surinktos asmeninės informacijos kategorijos
Tikslai, kuriems naudojama asmeninė informacija
Identifikatoriai ir kontaktinė informacija. Šiai kategorijai priklauso vardai, adresai, telefono numeriai, mobiliojo telefono numeriai, el. pašto adresai, gimimo datos, socialinio draudimo numeriai, vairuotojo pažymėjimo ar valstijos identifikavimo numeriai ir kita panaši kontaktinė informacija bei identifikatoriai. 
 • Rinkti ir tvarkyti paraiškas dėl įdarbinimo, taip pat patvirtinti tinkamumą ir kvalifikaciją įsidarbinimui, biografinius duomenis ir, jei reikia, atlikti atitinkamus patikrinimus.
 • Bendrauti su jumis jūsų paraiškos klausimais.
 • Personalo apskaitos tvarkymas ir įrašų saugojimo reikalavimai.
 • Laikytis galiojančių valstijų ir federalinių darbo, užimtumo, lygių įdarbinimo galimybių ir susijusių įstatymų.
 • Užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie įmonės turto, įskaitant įmonės informacines sistemas, elektroninius prietaisus, tinklą ir duomenis, ar naudojimuisi jais. 
 • Skundų, nusiskundimų ir įtariamų bendrovės politikos pažeidimų tyrimas.
 • Apsaugoti teisėtas bendrovės, jos darbuotojų, atstovų, rangovų, klientų ar visuomenės teises, privatumą, saugumą ar turtą.
 • Apsaugoti nuo sukčiavimo ar kitos neteisėtos veiklos arba rizikos valdymo tikslais.
 • Užtikrinti svetainės naudojimo sąlygų laikymąsi
 • Vykdyti licencijavimą, parduoti arba perduoti verslą, jam priklausantį turtą ar jo dalį (įskaitant susijusius su bankroto ar panašiomis procedūromis); valdyti arba organizuoti įsigijimus, susijungimus ir pertvarkymus.    
Saugoma klasifikavimo informacija. Ši kategorija apima pagal Kalifornijos ar federalinius įstatymus saugomų klasifikacijų ypatybes.
 • Laikytis galiojančių valstijos ir federalinių įstatymų dėl lygių įdarbinimo galimybių
 • Kurti, įgyvendinti ir skatinti bendrovės įvairovės ir įtraukties programas 
Profesinė ir su įdarbinimu susijusi informacija. Ši kategorija be jokių apribojimų apima:
 • duomenis, pateiktus kartu su įdarbinimo paraiška, įskaitant įdarbinimo istoriją, rekomendacijas ir kt.;
 • asmens biografinių duomenų patikrinimą ir teistumo istoriją;
 • darbo leidimus; 
 • tinkamumą naudoti duomenis ir ataskaitas.
 • Pirmiau išvardyti tikslai. 
 • Verslo valdymas.
 • Įdarbinimo veikla.
Informacija apie švietimą. Ši kategorija apima švietimo istoriją.
 • Įvertinti asmens tinkamumą užimti tam tikras pareigas bendrovėje ar būti paaukštintu į naujas pareigas. 
Išvados, padarytos iš Pareiškėjo asmeninės informacijos pirmiau nurodytose kategorijose. 
 • Bendrovė gali užsiimti žmogiškojo kapitalo analize, siekdama nustatyti tam tikras sąsajas su asmenimis ir jų sėkme darbo pozicijose. 
 • Tai taip pat gali apimti įmonės atliekamas darbuotojų apklausas, apie darbo valandas, pasirinktas atostogas ir kt., kurios naudojamos informuoti ŽI apie politiką ir procedūras.
Mes to nereikalaujame, bet taip pat galite savo noru teikdami paraišką nuspręsti pateikti kitą susijusią informaciją. Norėtume, kad vengtumėte teikti toliau nurodytą neskelbtiną informaciją, išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra teisiškai privaloma arba reikalinga tam, kad galėtume laikytis savo teisinių įsipareigojimų ir vidaus politikos, susijusios su įvairove ir nediskriminavimu: medicininė ar sveikatos būklė, šeimos ligos istorija, genetinė informacija, lytinė orientacija, rasė, etninė kilmė, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, šeiminė padėtis, narystė profesinėse sąjungose, lytinis gyvenimas, įsitikinimai, tautybė, tautinė kilmė ir (arba) odos spalva.   

Bet kokia informacija, kurią pateikiate, turi būti teisinga, išsami, neklaidinanti ir jūs turite turėti oficialią teisę ją pateikti. Priešingu atveju, tai gali lemti jūsų paraiškos atmetimą jos teikimo proceso metu arba drausminių priemonių, įskaitant neatidėliotiną atleidimą, jei tuo metu jau dirbote, taikymą. Jei ketinate savo CV / gyvenimo aprašyme pateikti informaciją apie bet kurią kitą trečiąją šalį, prieš perduodami mums asmeninę informaciją privalote gauti tokios trečiosios šalies sutikimą. Jei tapsite darbuotoju, bet kokia jūsų pateikta asmeninė informacija gali tapti jūsų darbo bylos dalimi ir gali būti naudojama kitiems su įdarbinimu / darbu susijusiems tikslams, kiek tai leidžia vietiniai įstatymai. 

Siekdama aukščiau nurodytų tikslų, bendrovė gali dalytis informacija su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip biografinių duomenų tikrinimo paslaugų teikėjai, trečiųjų šalių žmogiškųjų išteklių ir informacinių technologijų pardavėjai, debesijos paslaugų teikėjai, įdarbinimo įmonės, nepriklausomi teisininkai ir valstijos ar federalinės vyriausybės agentūros.  Bendrovė gali įtraukti į pareiškėjo asmeninę informaciją, kurią ji renka, j kategorijas ir tikslus, kuriems ji naudoja pareiškėjo asmeninę informaciją. Tokiu atveju Bendrovė jus atitinkamai informuos. 

Sutikdami su šiuo pareiškimu, jūs sutinkate perduoti asmeninę pareiškėjo informaciją apie jus šalims, esančioms už jūsų gimtosios šalies ribų, įskaitant šalis, kuriose duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų šalies įstatymų.   Čia ir kitur svetainėje esantys teiginiai apie jūsų informacijos tvarkymą gali būti netaikomi informacijai, kuri jau yra įmonės žinioje, pvz., informacijai, kurią įmonė gavo dėl jūsų dabartinio ar ankstesnio darbo įmonėje, arba informacijai, kurią bendrovė galėjo sužinoti viešai.


Duomenų saugojimas. Mes privalome laikinai saugoti tam tikrą informaciją apie kandidatus, pretenduojančius į darbo pozicijas. Jei nevykdoma jokia veikla, susijusi su pareiškėjo asmenine informacija, bendrovė gali ją pašalinti iš savo duomenų bazės, laikydamasi bendrovės duomenų saugojimo įpareigojimų ir politikos bei visų taikomų teisinių ar reguliavimo įpareigojimų, arba vietinių įstatymų leidžiamu laikotarpiu, dėl įvertinimo, ar jūsų įgūdžiai tinka kitiems pasiūlymams. Atminkite, kad įmonė gali bet kada ir nenurodydama jokios priežasties ištrinti jūsų asmeninę informaciją (įskaitant jūsų CV / gyvenimo aprašymą). Todėl pasilikite savo asmeninės informacijos, pateiktos mums, kopiją. 

Sutikimas. Asmeninė informacija teikiama, taip pat ir svetainėje, savanoriškai. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad pateikus nepakankamai informacijos įmonė gali neturėti galimybės svarstyti jūsų įdarbinimo, paaukštinimo, perkėlimo į kitas pareigas ar į kitą vietą. Atidžiai perskaitykite šį pareiškimą ir, užpildydami bei pateikdami savo paraišką svetainėje nurodykite, kad sutinkate su tuo, kad mes rinksime pareiškėjo asmeninę informaciją, ją saugosime, naudosime, perduosime ir atskleisime, bei kitomis nuostatomis, susijusiomis su jūsų paraiška, kaip aprašyta šiame pareiškime.

Pareiškimo pakeitimai. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti šį pareiškimą, pritaikant jį bendrovės, svetainės pokyčiams, pasikeitimams pramonės srityje ar teisinėms tendencijoms. Pataisytą pareiškimą paskelbsime svetainėje arba apie pakeitimą pranešime pagrindiniame svetainės puslapyje. Kada pareiškimas buvo peržiūrėtas galite sužinoti, stebėdami šio pareiškimo viršuje esantį įrašą „Pastarąjį kartą atnaujinta“. Visi pakeitimai įsigalios paskelbus pakeistą pareiškimą svetainėje. Jei atlikus tokius pakeitimus toliau naudositės svetaine, bus laikoma, kad su šiais pakeitimais sutikote. Jei visiškai ar iš dalies nesutinkate su šio pareiškimo sąlygomis, galite nuspręsti nebesinaudoti svetaine.